ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


5473


ข้อสอบครูสังคม
สรุป แนวข้อสอบสังคม ม.ปลาย อ่านสอบTCAS ทุกสนามสอบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 การบริหารจิตและปัญญา
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
05/05/2563
5922


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบสังคมศึกษา 700 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสังคมศึกษาพร้อมเฉลย 700 ข้อ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ราชการไทย.com​​​​​​​

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/06/2563
2818


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบสังคมศึกษา 100 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบสังคมศึกษาพร้อมเฉลย 100 ข้อ
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ราชการไทย.com​​​​​​​

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/06/2563
3235


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบครูสังคม 5 ชุด พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบครูสังคม พร้อมเฉลยระเอียดเน้นออกสอบจริง
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ราชการไทย.com

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
12/06/2563
1688


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์สากล มนุษย์ยุคแรกเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟริกา หลักฐานคือ โครงกระดูกที่มีอายุประมาณ 5 ล้านปี การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อมนุษย์รู้จักใช้ตัวอักษร คือ อักษรคูนิฟอร์ม การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

เขียนโดย สมาชิกเก่า
04/01/2564
2367


ข้อสอบครูสังคม
รวมแนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อพร้อมเฉลย

รวมแนวข้อสอบวิชาเอกสังคม 100 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
12/01/2564
1555


ข้อสอบครูสังคม
ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย
ให้ดำเนินการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม เติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน
 

เขียนโดย แบ่งปัน
15/01/2564
1514


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบสังคมศึกษา 698 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาเอกสังคมศึกษา 698 ข้อ พร้อมเฉลย ออกข้อสอบโดยบ้านสอบครู

เขียนโดย สมาชิกใหม่
19/01/2564
1187


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบครูสังคม เกี่ยวศาสนา พร้อมเฉลย 53 ข้อ

คุณลักษณะอย่างหนึ่งของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทำให้พระองค์สามารถตรัสรู้ได้คืออะไร
1.ความรอบรู้
2.ความมีสติปัญญา
3.ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4.ความอดทน
5.ความมีวินัย

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
1174


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบครูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เก็งข้อสอบ เรียนสังคมกับครูภพ สอบเข้า มอ. 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 เป็นทางหรือวิธีที่นำไปสู่การดับทุกข์ มรรคมีองค์ 8 ในข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง
ก.สัมมาทิฐิ - ความเห็นชอบ             ข.สัมมาสังกัปปะ – ความดำริชอบ ค.สัมมากัมมันตะ - ทำการงานชอบ  ง.สัมมาวายามะ เจรจาชอบ

เขียนโดย ข้าน้อย
08/03/2564
1322


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย สาระละ 10 ข้อ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา  50 ข้อพร้อมเฉลย
การที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายพระสารีบุตรซึ่งมีความเป็นเลิศทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความ
ธรรมภาษิต นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใด

 

เขียนโดย ข้าน้อย
21/04/2564
1576


ข้อสอบครูสังคม
เตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสังคม 500 ข้อ พร้อมเฉลย

แจกฟรีไว้เป็นวิทยาทานแนวข้อสอบจากกลุ่ม เตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา วิชาเอกสังคม 500 ข้อ พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าน้อย
21/04/2564
1449


ข้อสอบครูสังคม
แนวข้อสอบสังคมศึกษา133-141 พร้อมเฉลย 100 ข้อ

แนวข้อสอบสังคมศึกษา133-141 พร้อมเฉลย 100 ข้อ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
03/05/2564
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com