ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และหน่วยงานภาครัฐ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

 แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

จำนวนผู้เข้าชม: 76Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ศาสนพิธีเกิดขึ้นมาจากหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ฟังในวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีอยู่ ๓ ประการ

 คือ

๑. การไม่ทําความชั่วทุกอย่าง

 ๒. การทําความดีให้ถึงพร้อม

๓. การทําใจให้ผ่องใส เมื่อชาวพุทธทําความดีต่าง ๆ ตามหลักการที่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ซึ่งเรียกว่า การทําบุญ วัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ ๓ ประการ

คือ

๑. ทานการให้สิ่งของต่าง ๆ

๒. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย

๓. ภาวนา การทําจิตให้ผ่องใส บุญกิริยาวัตถุทั้ง ๓ ประการนี้เมื่อชาวพุทธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 56Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 150  ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 31/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 49Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ฉบับเต็ม มีแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 45Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม เกี่ยวกับ พระราชบัญญัตติ วัฒนธรรมแห่งชาติ 2553

ลงข้อมูลวันที่ : 30/01/2566
จำนวนผู้เข้าชม: 134Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

แนวข้อสอบ สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ของคนไทย ของ สำนักงาน ปปช.

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 100Download แนวข้อสอบ ป.ป.ช.

พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 27/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 173Download ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ทฤษฏีในการทําข้อสอบ สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย ไม่มีหลักในการจับที่ตายตัว การที่จะทําข้อสอบ ได้ดีก็คือให้จําสํานวน สุภาษิต และคําพังเพย พร้อมด้วยความหมายของคํานั้น ๆ (จําได้มากยิ่งดี) ..

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 138Download ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง

ชุมชนแห่งการแบ่งปัน สูตร(เทคนิค) ตรรกศาสตร์

ลงข้อมูลวันที่ : 06/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 177Download ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบวิชาความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ลงข้อมูลวันที่ : 02/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 121Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 135Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 131Download แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2562 พรบ. และแนวข้อสอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 01/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 131Download ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบการพัฒนาชุมชน ของกรมพัฒนาชุมพร้อมเฉลย 100 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 440Download ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ

แนวข้อสอบ (งานธุรการ) งานสารบรรณและการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ พร้อมเฉลย 

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 199Download ข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 154 ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 30/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 159Download ข้อสอบอังกฤษ

รวมคำศัพทภ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันสำคัญและวันหยุดต่างๆ

ลงข้อมูลวันที่ : 29/11/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

หางานราชการและความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน

และความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ในหน่วยงานภาครัฐ


 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


วันเวลาทำงานปกติกำหนดไว้อย่างไร


กฎหมายกำหนดให้นายจ้างประกาศชั่วโมงการทำงานปกติให้ลูกจ้างทราบวันหนึ่งไม่เกิน ๘ ชั่วโมง สำหรับงานทั่วไป และไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง สำหรับงานที่อาจเป็นตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของลูกจ้าง

ลงข้อมูลวันที่: 31/01/2566

ค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างอย่างไร


สามารถตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลา ทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง เช่น ตกลงกันทำงานวันละ 12 ชั่วโมง 4 วัน และวันหยุดประจำสัปดาห์ 3 วัน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสำหรับลูกจ้างรายวัน นายจ้างต้องจ่าย ค่าตอบแทนสำหรับชั่วโมงทำงานที่เกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง อัตรา 1.5 เท่า ในวันปกติ และอัตรา 3 เท่า สำหรับวันหยุด ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 13

หมายเหตุ

1. ลูกจ้างรายเดือนได้รับค่าจ้างเต็มเดือนอยู่แล้วนายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มให้ อีก2. การทำงานเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ตามที่ตกลงกันถือเป็นการทำงานในเวลาปกติ มิใช่ เป็นการทำงานล่วงเวลา กฎหมายจึงกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างรายวัน

ลงข้อมูลวันที่: 31/01/2566

ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี ศาสนพิธีเกิดขึ้นได้อย่างไร


ศาสนพิธีเกิดขึ้นมาจากหลักการในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงให้พระสงฆ์ 1,250 องค์ ฟังในวันมาฆบูชา ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ มีอยู่ 3 ประการ

 คือ

1. การไม่ทําความชั่วทุกอย่าง
2. การทําความดีให้ถึงพร้อม
3. การทําใจให้ผ่องใส เมื่อชาวพุทธทําความดีต่าง ๆ ตามหลักการที่พระพุทธองค์ ตรัสไว้ซึ่งเรียกว่า การทําบุญ วัตถุ เป็นที่ตั้งแห่งการทําบุญเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ มีอยู่ 3 ประการ

คือ

1. ทานการให้สิ่งของต่าง ๆ
2. ศีล การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย
3. ภาวนา การทําจิตให้ผ่องใส บุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการนี้เมื่อชาวพุทธทําแล้ว ทําให้เกิด ศาสนพิธีต่างๆ ขึ้นมาตามลําดับ ตามยุคตามสมัย

ลงข้อมูลวันที่: 31/01/2566

นายจ้างทำสัญญาจ้างจำกัดสิทธิในการประกอบ อาชีพได้หรือไม่


กฎหมายคุ้มครองแรงงานมิได้มีบทบัญญัติห้ามในเรื่องดังกล่าวไว้จึงขึ้นอยู่กับนายจ้างลูกจ้าง ตกลงกัน โดยที่สัญญาจำกัดสิทธิเป็นสัญญาทางแพ่งและมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน อย่างหนึ่ง เช่น สัญญารักษาความลับ สัญญาใช้ทุน สัญญาห้ามประกอบกิจการแข่งขันกัน ภายหลังลูกจ้างออกจากงานแล้ว เป็นต้น

มีหลักพิจารณา ดังนี้

(๑) หากสัญญานั้นเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้างอันมีลักษณะ เป็นการตลอดไป ตลอดพื้นที่อย่างไม่มีจำกัด ถือว่าเป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ข้อตกลงเป็นโมฆะ
(๒) หำกสัญญานั้นเป็นการจำกัดสิทธิในกำรประกอบอาชีพของลูกจ้างที่กำหนดห้ามในระยะเวลา จำกัด เช่น ๒ ปี ๓ ปี หรือห้ามเฉพาะบางพื้นที่ สัญญานี้บังคับได้ แต่เป็นดุลพินิจของศาลที่จะ พิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวเป็นธรรมหรือไม่ หากไม่เป็นธรรมศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจบังคับสัญญา ให้เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายได้ เช่น ลดระยะเวลาห้าม ลดค่าเสียหาย เป็นต้น

ลงข้อมูลวันที่: 30/01/2566

ราชภัฏยะลา รับสมัคร วันที่ 23 - 31 มกราคม 2566 เป็นพนักงานราชการ


วันที่ 23 - 31 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาการปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 23 - 31 มกราคม 2566   
คลิก https://www.yru.ac.th/th/uploads/events/prakas-rab-smakhr-phnakngan-rachkar-sirikwan-chuprawath581f42e12527ee6cdfcab27bdff87d7e-b703efc658.pdf

ลงข้อมูลวันที่: 11/01/2566

พนักงานราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร


มีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปีละ 2 ครั้ง ไม่ว่าจะได้รับการจ้างมาในช่วงเวลาใดของช่วงการประเมิน คือ

               - ครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึง 31 มีนาคม ของอีกปีหนึ่ง
               - ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของปี เดียวกัน


 ผลการประเมินจะนําไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและการต่อสัญญาจ้าง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

เช่น การพัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น

ลงข้อมูลวันที่: 27/12/2565

ประเภทกิจการที่ต้องมี จป. ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2565


กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 แบ่งประเภทกิจการที่ต้องมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานออกเป็น 3 บัญชี รวมแล้วทั้งหมด 64 ประเภทสถานประกอบกิจการ ที่ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้

บัญชี 1

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

บัญชี 2

 1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
 3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
 4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
 5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
 7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
 9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
 10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
 11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
 14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
 15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
 16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
 18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
 19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
 20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
 22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
 23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
 24. อุตสาหกรรมของเล่น
 25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
 26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
 27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
 28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
 29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
 30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
 31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 32. คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 34. อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
 38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
 39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
 41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
 43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
 44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
 45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
 46. โรงพยาบาล
 47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
 48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
 49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

บัญชี 3

 1. ธุรกิจสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
 2. ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 4. การประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 5. โรงรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ
 6. โรงถ่ายทำภาพยนต์หรือละคร
 7. สวนพฤกษศาสตร์
 8. สนามกีฬาหรือการนันทนาการ
 9. สถานที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง
 10. สำนักงานบริหารของสถานประกอบกิจการตามบัญชี 1 และบัญชี 2

ลงข้อมูลวันที่: 21/12/2565

บทบาทหน้าที่ จป.วิชาชีพ ตามกฎหมายใหม่ 2565


บทบาทหน้าที่ จป วิชาชีพ ตามกฎหมายใหม่ กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2565 มีอะไรบ้าง


สถานประกอบกิจการบัญชี 1 ที่มีลูกจ้างจำนวน 2 คนขึ้นไป ประกอบด้วย

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทำเหมืองตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 2. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมี
 4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
 5. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติ

สถานประกอบกิจการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจำนวน 100 คนขึ้นไป ประกอบด้วย

1. อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยาสูบ
5. อุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย
7. อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้
9. อุตสาหกรรมกระดาษหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษ
10. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์
11. อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
12. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
13. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
14. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ
15. อุตสาหกรรมโลหะหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ
16. อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
17. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
18. อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือเครื่องมือกล
19. อุตสาหกรรมยานพาหนะ ชิ้นส่วนยานพาหนะ หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับยานพาหนะ
20. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
21. อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
22. อุตสาหกรรมเครื่องดนตรี
23. อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาออกกำลังกาย
24. อุตสาหกรรมของเล่น
25. อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
26. อุตสาหกรรมการผลิต การจัดส่ง หรือการจ่ายไฟฟ้า
27. อุตสาหกรรมการผลิตหรือการบรรจุก๊าซ
28. อุตสาหกรรมการผลิตถ่านโค้ก
29. อุตสาหกรรมการผลิต การเก็บ หรือการจำหน่ายไอน้ำ
30. อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูก
31. สถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
32.คลังน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
33. การให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
34.อุตสาหกรรมการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
35. อุตสาหกรรมการแต่งแร่ การขุดแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
36. การก่อสร้าง การดัดแปลง การซ่อมแซม หรือการรื้อถอนอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
37. อุตสาหกรรมการขนส่ง
38. การบริการการเดินอากาศตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
39. กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็นตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
40. กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
41. การติดตั้ง การซ่อม หรือการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
42. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
43. กิจการนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
44. ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจค้าส่ง
45. ศูนย์การจัดประชุมและการแสดงสินค้า
46. โรงพยาบาล
47. การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือวิศวกรรม
48. การขายและการบำรุงรักษายานยนต์หรือการซ่อมยานยนต์
49. สวนสัตว์หรือสวนสนุก

 ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 21 อย่างน้อย 1 คน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบจำนวน ดังกล่าว

ลงข้อมูลวันที่: 21/12/2565

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีกี่ประเภท


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน มี  2 ประเภท

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง

               - ระดับหัวหน้างาน

               - ระดับบริหาร

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยหน้าที่เฉพาะ

               - ระดับเทคนิค

               - ระดับเทคนิคขั้นสูง

               - ระดับวิชาชีพ

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

นายจ้างจัดการฝึกอบรมความปลอดภัย ในการทำงานก่อนการเริ่มทำงาน


ให้นายจ้างจัดการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนการเริ่มทำงาน

               - ผู้บริหาร หัวหน้างาน ลุกจ้างทุกคน

               - ลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนเครื่องจักร หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย

               - การฝึกอบรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด (มาตรา 16)


ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การฝึกอบรมฯ ด้านความปลอดภัยฯ (ม.16)

เก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้ให้ตรวจสอบ โดยวิทยากรตามที่กำหนด

ลูกจ้างระดับบริหาร

               12 ชั่วโมง (การบริหาร กฎหมาย ระบบการจัดการ)

ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

               12 ชั่วโมง (ความรู้ด้าน OHS กฎหมายการค้นหาอันตรายการป้องกัน และควบคุม)

ลูกจ้างทั่วไปลูกจ้างใหม่

               6 ชั่วโมง (ความรู้ด้าน OHS กฎหมาย ข้อบังคับ )

ลูกจ้างเปลี่ยนงาน

               3 ชั่วโมง (ปัจจัยเสี่ยง ข้อบังคับ)


คุณสมบัติวิทยากร

1. ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในหัวข้อที่บรรยาย 3 ปี และประสบการณ์เป็นวิทยากร 1 ปี หรือ มีความรู้และประสบการณ์ทำงานในหัวข้อที่บรรยาย 1 ปี สำหรับการฝึกอบรมลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างใหม่ ลูกจ้างเปลี่ยนงาน (ตามประกาศกรมฯ ข้อ 7 และ 8)

2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จบ ป.ตรี อาชีวอนามัย และมีประสบการณ์สอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3 ปี

3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี อาชีวอนามัย หรือผ่านหลักสูตรพนักงานตรวจ' โดยมีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย 3 ปี และประสบการณ์เป็น

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) มีกี่ระดับ


ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ คือ

   1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

   2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

   3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

   4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

   5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

จป.หัวหน้างาน หน้าที่ที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง


จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ "หัวหน้างาน" มีหน้าที่ดังนี้

                    - รายงานการประสบอันตรายต่อนายจ้าง และแจ้งจป.หรือหน่วยงานความปลอดภัย

                    - ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยๆ

                    - วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงร่วมกับ จป.

                    - กำกับ ดูแลการใช้อุปกรณ์ PPE

                    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย

                    - สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง

                    - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย ร่วมกับ จป.และรายงานผลต่อนายจ้าง

                    - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นตามที่ จป.บริหารมอบหมาย

                    - ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

สวัสดิการแรงงาน ต้องสอดคล้องในเรื่องอะไรบ้าง


สวัสดิการแรงงาน ตามกฎหมาย และ การย้ายสถานประกอบกิจการ

- การดําเนินการโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือรัฐบาล

- มุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขทั้งกายและใจ

- มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ไม่เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน ให้กับลูกจ้าง


รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน

• สวัสดิการตามกฎหมาย เป็นสวัสดิการที่กฎหมายใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการที่จําเป็นพื้นฐานให้แก่ลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

• สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน


ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน

- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับลูกจ้าง ประเภท
กิจการก่อสร้าง
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการสําหรับสถานประกอบกิจการที่จัดที่พักอาศัยให้กับ ลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

มาดูองค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้าง


องค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงาน

- ต้องมีบุคคคลสองฝ่าย คือ  นายจ้าง/ลูกจ้าง

- ฝ่ายหนึ่งตกลงทำงานให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประสงค์สิ่งตอบแทนที่เรียกว่า ค่าจ้าง

และ

- อีกฝ่ายหนึ่งตกลงให้ ค่าจ้าง ตอบแทนตลอดเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งทำงานให้

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


แจกฟรีแนวข้อสอบราชการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในหน่วยงานราชการ เป็นแหล่งรวบรวมแนวข้อสอบที่มีมากที่สุดในประเทศไทย รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย

ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表