ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน

ลูกจ้างที่ทำสัญญาจ้างปีต่อปีมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่

ในกรณีทำงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเช่นตกลงจ้างปีต่อปีหรือว่าจ้าง 6 เดือนอันนี้เราก็รู้ว่าเขาจะเลิกจ้างเราวันไหนเขาเรียกว่าสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนกรณีอย่างนี้เมื่อมีการทำงานไปครบระยะเวลา เช่นทำงานครบ 1 ปีตามสัญญาหรือทำงานครบ 6 เดือนทำสัญญาแล้วนายจ้างให้ออกจากงานจริงๆ ก็คือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เลิกจ้างหรอกแต่ว่าก็ครบสัญญาเขาไม่ได้พูดสักคำนะว่าเขาเลิกจ้างแต่มันครบสัญญากรณีอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างเหมือนกันนะครับ

นายจ้างจะมาอ้างว่าไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เพราะการที่สัญญาครบกำหนดนั้นตามมาตรา 118 วรรคที่ 2 ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเขียนเอาไว้ว่าเป็นการเลิกจ้างเมื่อเป็นการเลิกจ้างนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยด้วย เช่นตกลงจ้างงกันมา 1 ปีกรณีอย่างนี้ถ้าครบปีพอดีเป๊ะนะครับต้องจ่าย 90 วันแต่ถ้าทำงานมาไม่ครบปีเช่นทำงาน 364 วันเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชย 30 วันครับเพราะถือว่าอยู่ในช่วงของทำงานครบ 120 วันจะไม่ครบ 1 ปีก็ต้องจ่ายค่าชดเชย 30 วัน

จำหลักไว้นะครับเมื่อสัญญาสิ้นสุดเขาไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับเขาไม่ต้องบอกเราล่วงหน้าแปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตกใจ

แต่เรามีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยเขาจะไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ถ้าเขาไม่จ่ายไปร้องแรงงานในเขตพื้นที่และเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ออกจากงาน

ทำไมเรียกจากวันที่ออกจากงาน เพราะ ค่าชดเชยต้องจ่ายทันทีที่ออกจากงาน 28/09/2565