ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


ข้อสอบ กฎหมายการศึกษา เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา 100 ข้อพร้อมเฉลย
ให้ดำเนินการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม เติมให้ครบจำนวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในกี่วัน
ก 180 วัน
ข 90 วัน
ค 60 วัน
ง 30 วัน
 

ข้อสอบราชการ - งานราชการ