ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
แนวข้อสอบครูสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


เก็งข้อสอบ เรียนสังคมกับครูภพ สอบเข้า มอ. 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มรรค 8 หรือมรรคมีองค์ 8 เป็นทางหรือวิธีที่นำไปสู่การดับทุกข์ มรรคมีองค์ 8 ในข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง
ก.สัมมาทิฐิ - ความเห็นชอบ             ข.สัมมาสังกัปปะ – ความดำริชอบ ค.สัมมากัมมันตะ - ทำการงานชอบ  ง.สัมมาวายามะ เจรจาชอบ

ข้อสอบราชการ - งานราชการ