ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 858Download
ข้อสอบท้องถิ่น 64

จุดออกสอบรัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันใด

ตอบ 21 พฤศจิกายน 2564

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  ให้ไว้ วันใด

ตอบ 7 พฤศจิกายน 2564

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  เป็นปีที่เท่าใด ของรัชกาลปัจจุบัน

ตอบ ปีที่ 6

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 สภาผู้แทนราษฏร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ตอบ 500 คน

6  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต มีกี่คน

ตอบ 400 คน

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ มีกี่คน

ตอบ 100 คน

8 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรให้ใช้วิธีใด

ตอบ วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบละหนึ่งใบ

9  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

10 บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564   มีทั้งหมดกี่มาตรา

ตอบ 6 มาตรา

12  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ 22 พฤศจิกายน 2564

13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ยกเลิกความในมาตราใดบ้าง

ตอบ 83 86 91

#ท้องถิ่นออนไลน์ แชร์ไปสอบครับ

ลงข้อมูลวันที่ : 24/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 913Download
ข้อสอบท้องถิ่น 64

มาตรา 79 รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันด้วยก็ได้
ข.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันก็ย่อมได้
ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
ง.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไม่ได้

มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ง.ถูกทุกข้อ
 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 450 คน
ข. 500 คน
ค. 550 คน
ง. 600 คน
 

ผู้แทนราษฎรสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 250 คน
ข. 350 คน
ค. 450 คน
ง. 550 คน
 

ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนเท่าใด
ก. 150 คน
ข. 250 คน
ค. 350 คน
ง. 450 คน
 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

#Rong Phai

ลงข้อมูลวันที่ : 24/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 808Download
ข้อสอบท้องถิ่น 64

เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64 ตอนที่ 7 ทดสอบท้ายบท พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

ใครคือประธาน ก.พ.ร.

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน

ก. 5 คน

ข. 9 คน

ค. 10 คน

ง. 12 คน

 

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

ลงข้อมูลวันที่ : 24/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 985Download
ข้อสอบท้องถิ่น 64

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ตอนที่ 3 ทดสอบท้ายบท รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ใครคือผู้มีหน้าที่คัดเลือกองคมนตรี

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย

 

คณะองคมนตรีมีจำนวนเท่าใด

ก. ไม่เกิน 18 คน

ข. ไม่เกิน 19 คน

ค. ไม่เกิน 20 คน

ง. ไม่เกิน 21 คน

 

ใครคือผู้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย์

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

 

ลงข้อมูลวันที่ : 24/11/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 547Download
ข้อสอบท้องถิ่น 64

แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2562 (ชุดที่ 2 ไฟล์PDF (3ไฟล์) ชุด สานฝัน คนสอบท้องถิ่น จำนวน 904 ข้อ พร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 09/11/2565
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com