ข้อสอบราชการ - Learn,Share

จุดออกสอบเกี่ยวกับ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม 12 ข้อพร้อมเฉลย #ราชการไทย.com


จุดออกสอบรัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันใด

ตอบ 21 พฤศจิกายน 2564

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  ให้ไว้ วันใด

ตอบ 7 พฤศจิกายน 2564

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  เป็นปีที่เท่าใด ของรัชกาลปัจจุบัน

ตอบ ปีที่ 6

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 สภาผู้แทนราษฏร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ตอบ 500 คน

6  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต มีกี่คน

ตอบ 400 คน

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ มีกี่คน

ตอบ 100 คน

8 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรให้ใช้วิธีใด

ตอบ วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบละหนึ่งใบ

9  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

10 บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564   มีทั้งหมดกี่มาตรา

ตอบ 6 มาตรา

12  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ 22 พฤศจิกายน 2564

13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ยกเลิกความในมาตราใดบ้าง

ตอบ 83 86 91

#ท้องถิ่นออนไลน์ แชร์ไปสอบครับข้อสอบราชการ - Learn,Share
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com