ข้อสอบราชการ - Learn,Share

น็อคข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 61 ทุก พรบ จบในเนื้อหาเดี่ยว พร้อมเฉลย 40 ข้อ #ราชการไทย.com


มาตรา 79 รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันด้วยก็ได้
ข.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันก็ย่อมได้
ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
ง.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไม่ได้

มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ง.ถูกทุกข้อ
 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 450 คน
ข. 500 คน
ค. 550 คน
ง. 600 คน
 

ผู้แทนราษฎรสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 250 คน
ข. 350 คน
ค. 450 คน
ง. 550 คน
 

ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนเท่าใด
ก. 150 คน
ข. 250 คน
ค. 350 คน
ง. 450 คน
 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

#Rong Phaiข้อสอบราชการ - Learn,Share
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com