ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


984


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ

รู้จักไทยแลนด์ 4.0 กันเถอะ ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?
“ไทยแลนด์ 4.0”
เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ
ส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลียนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษ
ที่ 21 ได้
ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคแรก เริ่มกันที่
– ประเทศไทย 1.0
ยุคของเกษตรกรรมคนไทยปลูกข้าว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ปลูกพืชสวน
พืชไร่ แล้วน าผลผลิตเพื่อส่งไปขายสร้างรายได้ในการด ารงชีวิต
– ประเทศไทย 2.0 ยุคของอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้ใช้แรงงานที่มีราคาถูก แต่เริ่มจะมีเครื่องไม้
เครื่องมือเข้ามาช่วยผลิต เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น ซึ่งในยุคนี้ประเทศเริ่มมีศักยภาพมากขึ้น
– ประเทศไทย 3.0 ยุคที่เราอยู่ในขณะนี้ เป็นยุคอุตสาหกรรมหนัก ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า
รถยนต์ ก๊าชธรรมชาติ และปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก
เป็นหลัก
ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนให้มีรายได้สูงขึ้น
ในช่วงแรกประเทศไทย 3.0 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าปัจจุบันกลับเติบโตได้เพียงแค่
ร้อยละ 3 – 4 ต่อปีเท่านั้น ท าให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในภาวะรายได้ปานกลางเป็นเวลากว่า 20 ปี
ในขณะที่ทั่วโลกมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเปลี่ยนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ให้เป็นเศรษฐกิจ
ใหม่ (New Engines of Growth) เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงขึ้นนั่นเอง
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เกิดภายใน 3 -5 ปีข้างหน้านี้

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
02/03/2564
637


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ต้องทำอย่างไรให้สอบผ่านภาค ก ทุกสนาม

เทคนิคการทำข้อสอบภาค ก. สำหรับทุกสนามสอบ การสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงานจะต้องทำข้อสอบภาค ก. ให้ผ่าน 60% ซึ่งถ้าทำข้อสอบ
ได้ก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำไม่ได้ อาจจะทำให้การสอบครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
02/03/2564
354


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ออกข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น ปี 2562

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา ออกข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรม ท้องถิ่น ปี 2562
-พระพุทธศาสนา มีคาสอนที่ว่าด้วยหลักใหญ่ ๆ สรุปได้ว่าอย่างไร? ตอบทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
-ใครเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา?ตอบ พระพุทธเจ้า
-ชื่อเดิมของพระพุทธเจ้าคือ? ตอบ สิทรธัตถะ
- ชื่อเรียกที่หมายถึงพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างบอกมาสัก 4 ชื่อ ? ตอบ โคดม พระศากยมุนี พระพุทธะ และพระโคตมะ

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
233


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
รวมคำถามที่ถามบ่อยๆ การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รวมคำถามที่ถามบ่อยๆ การติดตามการขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถาม : จะติดตามการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างไร
ตอบ : สามารถตรวจสอบสถานะ การขอคืนภาษีด้วยเองผ่านเว็บไซต์กรมสรรรพากร
เมนู : บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
432


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
การเป็นข้าราชการที่ดี อธิบายละเอียด เนื้อหาสั้น สรุปอ่านง่าย

การเป็นข้าราชการที่ดี อธิบายละเอียด เนื้อหาสั้น สรุปอ่านง่าย มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย บทบาทหน้าที่และ แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการ

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
851


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 2562

ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ กุมภาพันธ์ 2562
บิ๊กป้อม เล็งเปลี่ยนเครื่องบิน หลัง C130 ขัดข้องกลางอากาศ ชี้เก่าแล้ว ใช้งานมานาน กว่า กี่ปี
ตอบ = 30 กว่าปี

เขียนโดย หมายเลข4
03/03/2564
283


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
[อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]

เขียนโดย เผยแพร่1
04/03/2564
589


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน เดือนมีนาคม 2562

แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562

เขียนโดย หมายเลข4
05/03/2564
279


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย 42 ข้อ

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมเฉลย 42 ข้อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
ก. 24 กุมภาพันธ์ 2560               ข. 25 กุมภาพันธ์ 2560 ค. 23 กุมภาพันธ์ 2560               ง. 24 กุมภาพันธ์ 2560 ตอบ ค.

เขียนโดย ข้าน้อย
08/03/2564
547


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบงานสารบรรณ สําหรับอ่านเตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560 พร้อมเฉลย 90 ข้อ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
ก.งานรับ - ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
ข.งานร่าง - เขียนและพิมพ์หนังสือ
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร**
ง.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

เขียนโดย ข้าน้อย
08/03/2564
265


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
เกณฑ์การเข้ารับราชการตําแหน่งครูผู้ช่วยและครู

เกณฑ์การเข้ารับราชการตําแหน่งครูผู้ช่วยและครู ผู้ที่สามารถสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จากคนทั่วไป
กลายเป็นข้าราชการ มีแนวทางสําคัญที่เป็นประเด็นข้อสอบสรุปได้ดังนี้

เขียนโดย ข้าน้อย
08/03/2564
273


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณค่ารายปี การคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การคำนวณค่ารายปี การคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ
กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง นั้น

เขียนโดย แบ่งปัน
09/03/2564
470


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้ เกี่ยวกับ THAILAND 4.0 กับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

THAILAND 4.0 • ประเทศไทย 1.0 เน้นเกษตรกรรม
• ประเทศไทย 2.0 เน้นอุตสาหกรรมเบา
• ประเทศไทย 3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน

เขียนโดย แบ่งปัน
09/03/2564
504


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 40 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 40 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย แบ่งปัน
09/03/2564
553


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) กับแผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)
ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
09/03/2564
220


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
เหตุการณ์สำคัญของโลก ออกสอบ ปี 2561-2562

เหตุการณ์สำคัญของโลก ออกสอบ  ปี 2561-2562
ติวสอบ Line:itsara994

 

เขียนโดย แอดมินมาสเตอร์
09/03/2564
1148


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1”   100 ข้อพร้อมเฉลย

ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1”   100 ข้อพร้อมเฉลย
นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เพื่อดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในช่วงใด
ก.  12 ชั่วโมงแรก        ข. 24 ชั่วโมงแรก       ค. 48 ชั่วโมงแรก       ง. 72 ชั่วโมงแรก

เขียนโดย ข้าน้อย
11/03/2564
1111


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มกราคม 2562 พร้อมเฉลย 96 ข้อ

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มกราคม 2562
พร้อมเฉลย 96 ข้อ
บิ๊กตู่ ขอความร่วมมือ ให้เป็นเจ้าภาพที่ดี หลังไทยเป็น ปธ.อาเซียน จัดประชุม กี่ ประชุม
ตอบ = 180 ประชุม

เขียนโดย สมาชิกเก่า
15/03/2564
1416


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป 2564 พร้อมเฉลย 289 ข้อ

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
1. ประทศไทยมีการปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่  19  กันยายน  2549
2. การปฏิรูปการปกครอง ยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองฯ คือ  พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน
4. การปฏิรูปการปกครองได้ยุบศาลรัฐธรรมนูญ
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 เป็นฉบับที่ 17  มีทั้งหมด  39 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่      
      1 ตุลาคม 2549 เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
17/03/2564
484


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สรุป // พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

สรุป // พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
755


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สรุป //พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

สรุป //พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
1525


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
วิธีอ่านหนังสือสอบ ให้จำได้ 70 - 95 เปอร์เซ็นต์

วิธีอ่านหนังสือสอบ ให้จำได้ 70 - 95 เปอร์เซ็นต์
อ่านเฉพาะส่วนที่ทําไฮไลท์ไว้ พร้อมกับเขียนคําสําคัญ (keyword) ลงในส่วนล่างของ
กระดาษ A4 ที่เตรียมไว้

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
25/03/2564
112


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเฉลย 95 ข้อ

ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน : พพ.
Department of Alternative Energy Development
and Efficiency

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
143


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
238


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุปสาระสำคัญ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
21/04/2564
293


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

เขียนโดย หมายเลข3
27/04/2564
295


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ข้อสอบจริง(สวนดุสิต) ภาค ก วิชาความรอบรู้ (50 ข้อ) พร้อมเฉลย

ข้อสอบจริง(สวนดุสิต) ภาค ก วิชาความรอบรู้ (50 ข้อ) รวบรวมข้อมูลโดย หนึ่งจักยาน

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
03/05/2564
225


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 67 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป 67 ข้อ พร้อมเฉลย  2.เงินถุงแดงมีความสำคัญอย่างไร ตอบ เงินจ่ายค่าปรับสงครามในสมัย ร.5
3.ดุสิตธานีเกิดขึ้นเพราะเหตุใด ตอบ ร.6ได้รับการศึกษามาจากชาติตะวันตก
4.ระบบการปกครองแบบท้องถิ่นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด ตอบ ร.6
5.ยุคทองแห่งวรรณคดีคือยุคใด ตอบ พระนารายณ์
6.ปากีสถานแยกจากอินเดียเพราะสาเหตุใด ตอบเรื่องศาสนา

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
03/05/2564
223


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดกี่วัน ?……90 วัน

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนดกี่วัน ?……90 วัน
ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง……………สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง....
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหน่วยงานรัฐ
ข้อมูลสารส่วนบุคคล หมายถึง……ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
17/05/2564
781


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อพร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (30 ข้อพร้อมเฉลย)
1. สภาพคุณงามความดี เป็นความหมายของข้อใด
ก. คุณธรรม
ข. จริยธรรม
ค. ศีลธรรม
ง. ค่านิยม
 

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
17/05/2564
235


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานการ Secretary Work

คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานการ Secretary Work 
ประเภทของเลขานุการมีการแบ่งหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเพียง 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. เลขานุการส่วนตัว/ส่วนบุคคล ( Private or Personal Secretary) มีความหมายคือเพียง
แค่ชื่อของตําแหน่งก็สามารถเข ้าใจได ้อยู่แล ้วเนื่องจากเป็นการทํางานให ้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเฉพาะคนคนเดียวเท่านั้น
2. เลขานุการสํานักงาน (Office Secretary) มีความหมายคือ เป็นเลขานุการให้กับส่วนรวม
โดยมิได้เป็นเลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง

 

เขียนโดย ราชการ
19/05/2564
306


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมเฉลย 40 ข้อ

แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ พร้อมเฉลย 40 ข้อ
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด
ก.กระทรวง ทบวง กรม
ข.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ค.จังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
ง.ถูกทุกข้อ
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564
233


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 (ฉบับย่อ)
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
02/06/2564
205


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โดยคุณทิวา นนท์ไพวัลย์ (น.บ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
08/06/2564
530


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 20 ข้อ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
15/06/2564
246


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
256


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ พรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
197


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
301


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ 20 พร้อมเแลย และความรู้ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)

แนวข้อสอบ 20 พร้อมเแลย และความรู้ สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
04/08/2564
261


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
เทคนิคการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด

การสอบสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ไม่ยากอย่างที่คิด แต่ก่อนอื่นคุณมีการเตรียมตัวที่ดีรู้เขา
รู้เรา

 

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
04/08/2564
335


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
กฎหมายควรรู้ยัง ความรู้การวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  (Aptitude Test)

กฎหมายควรรู้ยัง ความรู้การวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  (Aptitude Test)

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
04/08/2564


| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com