ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 574Download
ข้อสอบ กพ 66

ศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2566 และส่วนราชการอื่นๆ รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์

ลงข้อมูลวันที่ : 20/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 489Download
ข้อสอบ กพ 66

การรักษาจรรยาข้าราชการ ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการ ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจําเป็นต้องทํางานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สํานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน ไว้เป็นประมวลความ ประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะ ยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป แบ่งเป)น 4 ด้าน ดังนี้

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
3. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน
4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

ลงข้อมูลวันที่ : 25/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 573Download
ข้อสอบ กพ 66

ข้อสอบอังกฤษ กพ. เสมือนจริง ปี 2566 ข้อสอบ 15 ชุดพร้อมเฉลยเนื้อ หาประกอบด้วย
1. ไวยากรณ์
2. คำศัพท์
3. บทสนทนา
4. จดหมาย
5. บทความ หัวละข้อละ 5 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 28/10/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 626Download
ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบจากเว็บไซต์ ก.พ. ระดับ ปวช. / ปวส. / อนุปริญญา พร้อมเฉลย 72 ข้อ ข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2563

ลงข้อมูลวันที่ : 07/11/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 698Download
ข้อสอบ กพ 66

แนวข้อสอบวิชาความรู้ด้านกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พรฎ.บริหารกิจการบ้านเมือง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ลงข้อมูลวันที่ : 02/12/2565
จำนวนผู้เข้าชม: 783Download
ข้อสอบ กพ 66

ข้อสอบความหมายเชิงอุปมา 2566 พร้อมเฉลย 28 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 27/06/2566
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com