ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


497


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 เป็นแนวแต่ไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 เป็นแนวแต่ไม่มีเฉลย

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
464


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ // เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2

คำตอบ // เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
423


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
625


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
509


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เจาะข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
476


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

คำตอบ //ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
1118


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เจาะข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
777


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
1031


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
417


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
368


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
393


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
426


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
400


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งงราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งงราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
381


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่นชุดที่ 2 ครับ (ข้อสอบเหมือนจริง) คัดมาจาก 4-5 ข้อ ในแต่ล่ะ พรบ. ( 9 พรบ. )

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่นชุดที่ 2 ครับ (ข้อสอบเหมือนจริง) คัดมาจาก 4-5 ข้อ ในแต่ล่ะ พรบ. ( 9 พรบ. )

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
337


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

แนวข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร / เจ้าพนักงานทะเบียน ชุดที่ 1 ติวสอบท้องถิ่นตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 2560 // ( วุฒิที่สมัคร รปศ. รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์)

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
370


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวบรวมมาจาก 9 พรบ.ชุดที่ 1

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวบรวมมาจาก 9 พรบ.ชุดที่ 1 หลักที่ใช้สอบ ทำเล่นๆ ไปก่อนสอบได้ครับ

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
384


ข้อสอบไม่มีเฉลย
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ข้อไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ข้อไม่มีเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
18/05/2564
406


ข้อสอบไม่มีเฉลย
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 60 ข้อไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 60 ข้อไม่มีเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
18/05/2564
429


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชุดที่ 1 ไม่มีแลย

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชุดที่ 1 ไม่มีแลย ของนายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ / นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

เขียนโดย เอกสารสอบ
27/05/2564
377


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ 
โดย...นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564
453


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เสมือนจริง ชุดที่ 1 ) 50 ข้อ

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เสมือนจริง ชุดที่ 1 ) 50 ข้อ
@นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ 

 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564
247


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน 51 ข้อ ไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน 51 ข้อ ไม่มีเฉลย ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยออก (ชุดที่ 1 จำนวน 51 ข้อ)

รวบรวมโดย ประพันธ์ เวารัมย์

เขียนโดย คนตั้งใจ
23/09/2564
244


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อไม่มีเฉลย
Directions: Select the most appropriate choice for each item. Grammar Situation: Planning an event Situation: In the living room

Conversation

Situation: Emily is talking about an iris scan

 

เขียนโดย คนสอบ
22/11/2564
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com