ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


185


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 เป็นแนวแต่ไม่มีเฉลย

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 เป็นแนวแต่ไม่มีเฉลย

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
221


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ // เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2

คำตอบ // เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
178


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
369


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
206


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เจาะข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
166


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

คำตอบ //ข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ชุดที่ 2)

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
490


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เจาะข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
530


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
741


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
174


ข้อสอบไม่มีเฉลย
คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

คำตอบ //ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

เขียนโดย แบ่งปัน
19/03/2564
124


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
148


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 3) 37 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
139


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
139


ข้อสอบไม่มีเฉลย
เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งงราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เฉลยข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งงราชอาณาจักรไทย 2550 (ชุดที่ 2) 28 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
22/03/2564
127


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่นชุดที่ 2 ครับ (ข้อสอบเหมือนจริง) คัดมาจาก 4-5 ข้อ ในแต่ล่ะ พรบ. ( 9 พรบ. )

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่นชุดที่ 2 ครับ (ข้อสอบเหมือนจริง) คัดมาจาก 4-5 ข้อ ในแต่ล่ะ พรบ. ( 9 พรบ. )

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
116


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

แนวข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร / เจ้าพนักงานทะเบียน ชุดที่ 1 ติวสอบท้องถิ่นตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 2560 // ( วุฒิที่สมัคร รปศ. รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์)

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
138


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวบรวมมาจาก 9 พรบ.ชุดที่ 1

แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก รวบรวมมาจาก 9 พรบ.ชุดที่ 1 หลักที่ใช้สอบ ทำเล่นๆ ไปก่อนสอบได้ครับ

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
102


ข้อสอบไม่มีเฉลย
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ข้อไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 30 ข้อไม่มีเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
18/05/2564
123


ข้อสอบไม่มีเฉลย
ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 60 ข้อไม่มีเฉลย

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 60 ข้อไม่มีเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
18/05/2564
128


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชุดที่ 1 ไม่มีแลย

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชุดที่ 1 ไม่มีแลย ของนายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ / นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ

เขียนโดย เอกสารสอบ
27/05/2564
113


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เหมือนจริง ชุดที่ 2 ) 50 ข้อ 
โดย...นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564
200


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เสมือนจริง ชุดที่ 1 ) 50 ข้อ

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น (เสมือนจริง ชุดที่ 1 ) 50 ข้อ
@นายจักรพงษ์ บรรณารักษ์ 

 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564

ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com