ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


4491


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2 ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2 ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ
 

เขียนโดย หมายเลข2
17/03/2564
1593


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง

กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง
รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
 

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
1890


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
ความรู้การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
1434


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงิน และบัญชีภาค ข กพ 19 ข้อพร้อมเฉลยเน้นๆ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงิน และบัญชีภาค ข กพ จากสำนักงาน ติวเตอร์ NCO948

 

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
639


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
545


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้  50 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้  50 ข้อพร้อมเฉลย โดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
1057


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548ชุดที่ 1 (70 ข้อพร้อมเฉลย) โดย ประพันธ์ เวารัมย์

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
641


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย 7 ข้อ อธิบายรายละเอียด

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย 7 ข้อ อธิบายรายละเอียด
Cash Flows Statement หมายถึง การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ
ก. เงินสดในอดีต
ข. เงินสดในปัจจุบัน
ค. เงินสดในอนาคต
ง. งบกระแสเงินสด
จ. ถูกทั้งหมด
ตอบ ก. เงินสดในอดีต

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
26/03/2564
883


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลย 6 ข้อ เน้นคำตอบ

แนวข้อสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลย 6 ข้อ เน้นคำตอบ

เขียนโดย ราชการ
26/03/2564
1442


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเฉลย 10 ข้อ

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเฉลย 10 ข้อ
ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS แบงออกเป็นกี่ระบบงาน
ก.5 ระบบงาน
ข.4 ระบบงาน
ค.3 ระบบงาน
ง.2 ระบบงาน
ตอบ ก. 5 ระบบงาน

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
30/03/2564
2058


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 40 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 40 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
16/04/2564
2811


ข้อสอบบัญชี / การเงิน
ข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภาค ข นักวิชาการพัสดุ
รวมกฎหมาย 11 ฉบับ สำหรับการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
 

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564


| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com