ข้อสอบราชการ - งานราชการ
ข้อสอบราชการ - งานราชการ


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


จำนวนผู้เข้าชม: 30852Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2 ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 17/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 9671Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

กฎหมายเกี่ยวกับ การเงินการคลัง
รัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 10170Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 9912Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงิน และบัญชีภาค ข กพ จากสำนักงาน ติวเตอร์ NCO948

 

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 4257Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 2960Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้  50 ข้อพร้อมเฉลย โดยประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 6922Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548ชุดที่ 1 (70 ข้อพร้อมเฉลย) โดย ประพันธ์ เวารัมย์

ลงข้อมูลวันที่ : 23/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 4329Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมคุมประพฤติ พร้อมเฉลย 7 ข้อ อธิบายรายละเอียด
Cash Flows Statement หมายถึง การศึกษากระแสการไหลเข้าออกของ
ก. เงินสดในอดีต
ข. เงินสดในปัจจุบัน
ค. เงินสดในอนาคต
ง. งบกระแสเงินสด
จ. ถูกทั้งหมด
ตอบ ก. เงินสดในอดีต

ลงข้อมูลวันที่ : 26/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 5135Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบนักบัญชี กรมบัญชีกลาง พร้อมเฉลย 6 ข้อ เน้นคำตอบ

ลงข้อมูลวันที่ : 26/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 7880Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พร้อมเฉลย 10 ข้อ
ในด้านภาพรวม ระบบ GFMIS แบงออกเป็นกี่ระบบงาน
ก.5 ระบบงาน
ข.4 ระบบงาน
ค.3 ระบบงาน
ง.2 ระบบงาน
ตอบ ก. 5 ระบบงาน

ลงข้อมูลวันที่ : 30/03/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 10571Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี 40 ข้อพร้อมเฉลย

ลงข้อมูลวันที่ : 16/04/2564
จำนวนผู้เข้าชม: 15638Download
ข้อสอบบัญชี / การเงิน

ข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภาค ข นักวิชาการพัสดุ
รวมกฎหมาย 11 ฉบับ สำหรับการสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ
 

ลงข้อมูลวันที่ : 23/04/2564
ข้อสอบราชการ - งานราชการ

| ข้อสอบท้องถิ่น

| ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65 | ข้อสอบ กพ 66 | ข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก | แนวข้อสอบ ป.ป.ช. | แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม | ข้อสอบท้องถิ่น 2566


ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com