ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


1010


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547

ถาม-ตอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

เขียนโดย เผยแพร่1
04/03/2564
697


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
ความรู้บทบาทหน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)

ความรู้บทบาทหน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.)
อาสาพัฒนาชุมชน คือ อาสาสมัครจากราษฎรในท้องถิ่นที่มีจิตใจเสียสละ มีความสมัครใจ อาสามาปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมในด้านการพัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

เขียนโดย ข้าน้อย
11/03/2564
1018


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเก่า อสพ.  (อาสาพัฒนาชุมชน)  55 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่า อสพ.  (อาสาพัฒนาชุมชน)  55 ข้อพร้อมเฉลย
โทษทางวินัย 3 สถานของ อสพ. คือ
ตอบ 1. ภาคทัณฑ์
2. งดจ่ายค่าตอบแทนปลายปี
3. ปลดออก

เขียนโดย สมาชิกเก่า
15/03/2564
754


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย 69 ข้อ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย 69 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
23/03/2564
513


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
ข้อสอบ ภาค ข จำนวน 100 ข้อ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ภาค ข จำนวน 100 ข้อ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  พร้อมเฉลย
 

เขียนโดย หมายเลข4
23/04/2564
454


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ภารกิจ ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน 2562

ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน ประวัติ ภารกิจ ยุทธศาสตร์แห่งความสุขของประชาชน 2562

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
484


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540

สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
อาสาพัฒนา” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนา และส่งไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายประจำในหมู่บ้าน
ตำบลเรียกชื่อย่อว่า “อสพ.”
ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่กำหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน และกำหนดอัตราจ่าย
ปลายปี เมื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี เป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดยจ่ายจากเงิน งบประมาณ
ตามหลักเกณฑ์ ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
457


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย 75 ข้อ

แนวข้อสอบแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560-2564 พร้อมเฉลย 75 ข้อ
กรมการพัฒนาชุมชน สังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงยุติธรรม    ข. กระทรวงพาณิชย์
ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
479


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ เป็นการทำมาหากินโดยไม่ได้เอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง
หรือเป็นเป้าหมายสุดท้าย และต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม กล่าวคือ ความสุขของตน
และคนทำงาน รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค และผู้รับบริการหลัก
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
442


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงฃ
วิท
ยากรสัมมาชีพชุมชน หมายถึง ปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร “วิทยากร
ผู้น้าสัมมาชีพ” จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
433


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ

การบริหารจัดการ”ครัวเรือนยากจน” แบบบูรณาการ
ความต้องการในการพัฒนาให้พ้นเส้นความยากจน

1. ขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพ เช่น ปุ๋ย, ปลูกผักขาย, เพาะเห็ด เป็นต้น
2. ขอรับการสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ
3. ขอรับการสนับสนุนด้านการตรวจสุขภาพ และการรักษาโรคภัย
4. ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพ
 

เขียนโดย หมายเลข3
07/05/2564
460


ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบ ภาค ข จำนวน 100 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ ภาค ข   จำนวน 100 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ข้อ พร้อมเฉลย
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาสตรี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
01/06/2564
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com