ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และงานราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

64


ข้อสอบท้องถิ่น 64
แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ตอนที่ 3 ทดสอบท้ายบท รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ

แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ตอนที่ 3 ทดสอบท้ายบท รัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ใครคือผู้มีหน้าที่คัดเลือกองคมนตรี

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย

 

คณะองคมนตรีมีจำนวนเท่าใด

ก. ไม่เกิน 18 คน

ข. ไม่เกิน 19 คน

ค. ไม่เกิน 20 คน

ง. ไม่เกิน 21 คน

 

ใครคือผู้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

ก. ประธานองคมนตรี

ข. นายกรัฐมนตรี

ค. ประธานรัฐสภา

ง. พระมหากษัตริย์

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

 

เขียนโดย แนวข้อสอบราชการ
24/11/2564
39


ข้อสอบท้องถิ่น 64
เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64 ตอนที่ 7 ทดสอบท้ายบท พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เตรียมสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ 63-64 ตอนที่ 7 ทดสอบท้ายบท พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

ใครคือประธาน ก.พ.ร.

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน

ก. 5 คน

ข. 9 คน

ค. 10 คน

ง. 12 คน

 

#ครูโต้ง ศุภกิจ วิทยาศิลป์

เขียนโดย แนวข้อสอบราชการ
24/11/2564
58


ข้อสอบท้องถิ่น 64
น็อคข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น ปี 61 ทุก พรบ จบในเนื้อหาเดี่ยว พร้อมเฉลย 40 ข้อ

มาตรา 79 รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันด้วยก็ได้
ข.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันก็ย่อมได้
ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้
ง.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไม่ได้

มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา
ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา
ง.ถูกทุกข้อ
 

มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
ก. 450 คน
ข. 500 คน
ค. 550 คน
ง. 600 คน
 

ผู้แทนราษฎรสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 250 คน
ข. 350 คน
ค. 450 คน
ง. 550 คน
 

ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนเท่าใด
ก. 150 คน
ข. 250 คน
ค. 350 คน
ง. 450 คน
 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ข.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง
ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง
ง. ถูกทุกข้อ

#Rong Phai

เขียนโดย แนวข้อสอบราชการ
24/11/2564
45


ข้อสอบท้องถิ่น 64
จุดออกสอบเกี่ยวกับ กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม 12 ข้อพร้อมเฉลย

จุดออกสอบรัฐธรรมนูญ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันใด

ตอบ 21 พฤศจิกายน 2564

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  ให้ไว้ วันใด

ตอบ 7 พฤศจิกายน 2564

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564  เป็นปีที่เท่าใด ของรัชกาลปัจจุบัน

ตอบ ปีที่ 6

4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

5 สภาผู้แทนราษฏร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ตอบ 500 คน

6  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขต มีกี่คน

ตอบ 400 คน

7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบบัญชีรายชื่อ มีกี่คน

ตอบ 100 คน

8 การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏรให้ใช้วิธีใด

ตอบ วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบละหนึ่งใบ

9  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ ให้เป็นไปตามกฎหมายใด

ตอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

10 บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา

11 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1 )  พุทธศักราช 2564   มีทั้งหมดกี่มาตรา

ตอบ 6 มาตรา

12  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 บังคับใช้วันใด

ตอบ 22 พฤศจิกายน 2564

13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พุทธศักราช 2564 ยกเลิกความในมาตราใดบ้าง

ตอบ 83 86 91

#ท้องถิ่นออนไลน์ แชร์ไปสอบครับ

เขียนโดย แนวข้อสอบราชการ
24/11/2564
52


ข้อสอบ กพ.
ข้อสอบจากเว็บไซต์ ก.พ.ระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท พร้อมเฉลย 73 ข้อ

ข้อสอบจากเว็บไซต์ ก.พ.ระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท พร้อมเฉลย 73 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบจากเว็บไซต์ ก.พ. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม การสรปความจากภาษา การสรปความจากสัญลักษณ

ข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2563

เขียนโดย คนสอบ
22/11/2564
18


ข้อสอบไม่มีเฉลย
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อไม่มีเฉลย

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อไม่มีเฉลย
Directions: Select the most appropriate choice for each item. Grammar Situation: Planning an event Situation: In the living room

Conversation

Situation: Emily is talking about an iris scan

 

เขียนโดย คนสอบ
22/11/2564
94


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุปพรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์

สรุปพรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์

- เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐในส1วนภูมิภาค ในชั้นต้นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรายงานให้ผู้ใดรับทราบโดยไม่ชักช้า

ผู้ว่าราชการจังหวัด

-  พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อไร

 15 พฤศจิกายน 2539

- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี 2539 ใครเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.นี้

นายกรัฐมนตรี

 

เขียนโดย คนสอบ
19/11/2564
66


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
เทคนิคการทาข้อสอบ อุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์

เทคนิคการทาข้อสอบอุปมา-อุปไมย เตรียมสอบส่วนราชการต่างๆ โดย ประพันธ์ เวารัมย์

สูตรที่ 1. ถ้ากล่าวถึงผลไม้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่่่่านี้

1. ลักษณะนาม

2. รสหวาน/เปรี้ยว

3. ลักษณะภายนอก เช่น เปลือก สีผิว รูปร่าง เป็นต้น

4. การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรุงอาหาร / เพาะปลูก

5. ประเภทเดียวกัน เช่น ใบเลี้ยงคู่/เดี่ยว

**********************************************

สูตรที่ 2. ถ้ากล่าวถึงคน/กลุ่มบุคคลต่อสิ่งของให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. เพศ

2. อาชีพ

3. ลักษณะหน้าที่การงาน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ

5. เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร

6. ส่วนร่วมหรือส่วนย่อย

**********************************************

สูตรที่ 3. ถ้ากล่าวถึงประเทศ /ทวีปให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้

1. อยู่ในทวีปเดียวกัน

2. เป็นเกาะ / ติดกับแผ่นดินใหญ่

3. เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อย

4. เป็นเมืองขึ้นของอีกประเทศหนึ่ง

5. เป็นเมืองสำคัญของประเทศ เช่น เมืองหลวง / เมืองที่มีชื่อเสียง / สมญานาม เป็นต้น

**********************************************

เขียนโดย คนสอบ
19/11/2564
40


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ (อัตนัย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย โดย ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบ (อัตนัย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย โดย ประพันธ์ เวารัมย์

การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ชุดที่ 1 (4ข้อ)
 

SWOT เปนตัวย_อที่มีความหมายดังนี้

1. S = Strengths = จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

2. W = Weaknesses = จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

3. O = Opportunities = โอกาสที่จะดำเนินการได้

4. T = Threats = อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามดำเนินการขององค์การ

SWOT Analysis (เทคนิคการวิเคราะห์องค์การ) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งผู้บริการหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต้อการทำงานขององค์การ หรือเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

 

เขียนโดย คนสอบ
19/11/2564
21


ข้อสอบครูผู้ช่วย
รวมข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563 โดย อ.นนท พร้อมเฉลย 20 ข้อ

รวมข้อสอบจริง ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2563 โดย อ.นนท พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เช่น

ถ้าครูกระทำผิด ผู้ปกครองจะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ตอบ คุรุสภา

5 ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ มีอะไรบ้าง

ตอบ สภา+ฐาน+ชี+ สำนักงานรัฐมนตรี+สำนักปลัด

เขียนโดย คนสอบ
19/11/2564
294


ข้อสอบท้องถิ่น
ความรู้ทั่วไปและ เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ความรู้ทั่วไปและ เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ใดได้ชื่อว่าบิดาทางด้านการบริหารราชการ
ก. Max Weber     
ข. Frederick D. Taylor
ค. Elton Mayo
ง. Luther Gulick
จ. ไม่มีข้อใดถูก

3. นายกรัฐมนตรีท่านใดของประเทศไทยที่ด ารงต าแหน่งได้
ยาวนานที่สุด
ก. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ข. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์
ค. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ง. ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
จ. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

4. สถานีโทรทัศน์สีที่ตั้งขึ้นครั้งแรก คือสถานีใด
ก. ช่อง 7
ข. ช่อง 3
ค. ช่อง 9
ง. ช่อง 5
จ. ช่อง 11

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันคือฉบับ
ที่เท่าใด
ก. ฉบับที่ 8
ข. ฉบับที่ 9
ค. ฉบับที่ 10
ง. ฉบับที่11
จ.ฉบับที่ 12

เขียนโดย บรรจุ ราชการ
17/11/2564
147


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 พร้อมสาระสำคัญ

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

จำนวนสมาชิก สภาเมืองพัทยา/เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา

1. เขตเลือกตั้ง

กำหนดให้เมืองพัทยามีจำนวน 4 เขตเลือกตั้ง

2. จำนวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา

จำนวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ มีจำนวน ๒๔ คน

3. จำนวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง

กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจำนวน ถ้ายังไม่ครบจำนวนอีกให้ถือว่าสมาชิกนั้นประกอบด้วยจำนวนที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุสภาฯ เว้นแต่จะมีจำนวนสมาชิกไม่ถึงสองในสาม

เขียนโดย บรรจุ ราชการ
17/11/2564
120


ข้อสอบท้องถิ่น
หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมเฉลยละเอียด 30 ข้อ

หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมเฉลยละเอียด 30 ข้อ

เตรียมสอบบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก ทุกตำแหน่ง เรียบเรียงโดย ครูยอด

เช่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี

ก. อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี

ข. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

ค. ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุก

ง. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

 

คณะรัฐมนตรีมีจานวนกี่คน
ก. 35 คน
ข. 36 คน
ค.ไม่เกิน 35 คน
ง. ไม่เกิน 36 คน

เขียนโดย บรรจุ ราชการ
17/11/2564
93


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย 73 ข้อ

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พร้อมเฉลย 73 ข้อ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อใด
ก. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ข. 1 เมษายน พ.ศ. 2560
ค. 2 เมษายน พ.ศ. 2560
ง. 6 เมษายน พ.ศ. 2560
ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
ก. 48 มาตรา
ข. 276 มาตรา
ค. 279 มาตรา
ง. 297 มาตรา
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่
มาตรา
ก. 3 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 9 มาตรา

4. บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีกี่มาตรา
ก. 10 มาตรา
ข. 12 มาตรา
ค. 16 มาตรา
ง. 18 มาตรา

5. ประเทศไทยปกครองในระบอบใด
ก. ระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล
ข. ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ค. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ง. ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงใช้อ านาจ

เขียนโดย บรรจุ ราชการ
16/11/2564
39


ข้อสอบครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบ แผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ พร้อมเฉลย 15 ข้อ

แนวข้อสอบ แผนการศึกษาชาติฉบับใหม่ พร้อมเฉลย 15 ข้อ

1. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด

ก. ฉบับที่ 10               ข. ฉบับที่ 11             ค. ฉบับที่ 12            ง. ฉบับที่ 13

2. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน มีระยะเวลาของแผนกี่ปี

ก. 5 ปี ข. ก. 10 ปี ค. 15 ปี ง. 20 ปี

3. แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน แบ่งออกเป็นกี่ระยะ

ก. 3 ระยะ          ข. 4 ระยะ         ค. 5 ระยะ       ง. 6 ระยะ

4. กรอบแนวคิดแผนการศึกษาชาติฉบับปัจจุบัน มีกี่เป้าหมาย

ก. 3 เป้าหมาย             ข. 4 เป้าหมาย          ค. 5 เป้าหมาย            ง. 6 เป้าหมาย

5. เป้าหมายแรกของแผนการศึกษาแห่งชาติตรงกับปี พ.ศ. ใด

ก. 2560 – 2561                ข. 2560 – 2562

ค. 2560 – 2563                ง. 2560 – 2564

6. หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มีกี่ข้อ

ก. 1 ข้อ              ข. 2                ข้อ ค. 3              ข้อ ง. 4 ข้อ

เขียนโดย บรรจุ ราชการ
16/11/2564
192


ข้อสอบท้องถิ่น
คณิตศาสตร์ ทั่วไป ท้องถิ่น กพ. วิธีการหาค่ามัธยฐาน และวิธีการหาฐานนิยม

คณิตศาสตร์ ทั่วไป ท้องถิ่น กพ วิธีการหาค่ามัธยฐาน และวิธีการหาฐานนิยม

เขียนโดย ห้องสอบราชการ
15/11/2564
ข้อสอบราชการ - Learn,Share

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด
หางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 4 อัตรา

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

คุณสมบัติ
- รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
- ผู้มีความสามารถด้านการจัดทำรายงานนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก และการตัดต่อวิดิโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียด
https://bit.ly/3vCq9aQ

18/06/2564

[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
https://bit.ly/3d5PNP0

18/06/2564

ข้อสอบราชการ - Learn,Share
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com