หางานราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

ข้อสอบราชการ - Learn,Share

หางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

[คลิกรายละเอียด]
จังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 19 อัตรา

จังหวัดปัตตานีมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  จำนวน 19 อัตรา  ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี จำนวน 5 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี  จํานวน 5 อัตรา
3.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี จำนวน   5 อัตรา
4.ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี จำนวน 3 อัตรา
5.ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี   จํานวน 1 อัตรา     

ระหว่างวันที่  1 - 7 กรกฎาคม 2564

อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3xWJFQS
ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://bit.ly/3qt46CQ

26/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา

ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ
https://bit.ly/35PN9c4

26/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ) สมัครด้วนตนเอง สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี

อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3qpx4Dw

26/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ) สมัครด้วนตนเอง ได้ที่งานบริหารทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานงานขนส่งจังหวัดยะลา เบอร์โทรศัพท์ 073-203782

อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3jatPhE

25/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ  5 อัตรา
 
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2  กรกฎาคม  2564 ในวันและเวลา

คุณสมบัติ
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
เงินเดือน 18,000 บาท

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/2Uz43td

24/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 5 อัตรา
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา

ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง :        ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ
https://bit.ly/3qyAkg1

24/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 4 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 4 อัตรา

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 4 อัตรา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา

 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564  ถึงวันที่  2 กรกฎาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ  
https://bit.ly/35IfWiz

22/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป  1 อัตรา

จังหวัดยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

ตั้งแต่งวันที่ 24 – 30  มิถุนายน  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ
https://bit.ly/3j4XIje

22/06/2564
ข้อสอบราชการ - Learn,Share ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

59


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
58


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
 

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
42


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 25 ข้อ ชุดที่ 12 การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 25 ข้อ ชุดที่ 12 การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
32


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 30 ข้อ ชุดที่ 5 เกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 30 ข้อ ชุดที่ 5 เกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
39


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ ศอ.บต. ศอ.บต. | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเฉลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบ ศอ.บต. ศอ.บต. | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
47


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
39


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลย 24 ข้อ

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง (แบบปรนัย)
ตําแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)

 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
36


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตําแหน่ง นักบริหาร พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 7 ตําแหน่ง นักบริหารทั่วไป ระดับ 6

 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
25


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบรับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 1688 ข้อ

แนวข้อสอบประกอบการแนะแนวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
109


ข้อสอบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 51 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 51 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
113


ข้อสอบตำรวจ
เเนวข้อสอบตำรวจ 2564 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย 84 ข้อ

เเนวข้อสอบตำรวจ 2564 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย 84 ข้อ  พรบ.ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
114


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ พรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
165


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
189


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 15 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564
191


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 พร้อมเแลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 พร้อมเแลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564
135


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด


ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com