หางานราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

ข้อสอบราชการ - Learn,Share

หางานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

[คลิกรายละเอียด]
ตำแหน่งงานว่าจังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

งานเอกชน
ตำแหน่งงานว่าจังหวัดยะลา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://zhort.link/Oe

14/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564
- สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  5 อัตรา
- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส  5 อัตรา
- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 5 อัตรา

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
การรับสมัครสอบ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัดนราธิวาส www.narathiwat.go.th หัวข้อ "การรับสมัคร สอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย"

อ่านในประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3hj879J

06/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานทั่วไป  5 อัตรา

ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป  5 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564

ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ 
- เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ชั้นล่าง) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/36dkX2T

06/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา  
ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาส (http://narathiwat.nso.go.th) และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) ถึงสำนักงานสถิติจังหวัด นราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวงเล็บมุมชองล่างด้านขวา (สมัครงาน) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ให้ถือวันเวลาที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันปิด รับสมัคร หากพ้นกำหนดเวลารับสมัครดังกล่าว จะถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นอันโมฆะสำหรับผู้นั้น

อ่านในประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/36dRy91

06/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

วันที่  5-9 กรกฎาคม 64  

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

นิติกร 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
โภชนากร 1 อัตรา นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 

วุฒิการศึกษา ปวส. ป.ตรี
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3h9o6XO  

สมัครทางอินเทอร์เน็ต
https://bit.ly/3h93pva

02/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา

จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ 15 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 อัตรา สังกัดสํานักงานจังหวัดยะลา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

2. นักพัฒนาซุมชน 5 อัตรา สังกัดสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สังกัดสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ
https://bit.ly/3AhOBSp

01/07/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา

ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี

รายละเอียดเพิ่มอ่านในประกาศ
https://bit.ly/3y1YkKO

29/06/2564
[คลิกรายละเอียด]
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 อัตรา

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

อ่านประกาศเพิ่มเติม
https://bit.ly/3qxVtGX

26/06/2564
ข้อสอบราชการ - Learn,Share ข้อสอบราชการ - Learn,Share

แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

59


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 50 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
58


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 20 ข้อ ชุดที่ 25 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
 

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
42


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 25 ข้อ ชุดที่ 12 การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 25 ข้อ ชุดที่ 12 การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
32


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 30 ข้อ ชุดที่ 5 เกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย 30 ข้อ ชุดที่ 5 เกี่ยวกับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

เขียนโดย หมายเลข3
30/07/2564
39


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ ศอ.บต. ศอ.บต. | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเฉลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบ ศอ.บต. ศอ.บต. | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
47


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
39


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พร้อมเฉลย 24 ข้อ

แนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตําแหน่ง (แบบปรนัย)
ตําแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับ 8 (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด)
ตําแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7 (หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์)

 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
36


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตําแหน่ง นักบริหาร พร้อมเฉลย 30 ข้อ

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 7
ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 7 ตําแหน่ง นักบริหารทั่วไป ระดับ 6

 

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
25


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบรับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย 1688 ข้อ

แนวข้อสอบประกอบการแนะแนวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขียนโดย แบ่งปัน
27/07/2564
109


ข้อสอบตำรวจ
แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 51 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ 2564 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 51 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
113


ข้อสอบตำรวจ
เเนวข้อสอบตำรวจ 2564 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย 84 ข้อ

เเนวข้อสอบตำรวจ 2564 พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมเฉลย 84 ข้อ  พรบ.ตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
 

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
113


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ พรบ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 40 ข้อพร้อมเฉลย

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
165


ข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

แนวข้อสอบ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย 40 ข้อ

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
12/07/2564
189


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 15 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564
190


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 พร้อมเแลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 3 พร้อมเแลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564
135


ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย 20 ข้อ

เขียนโดย หมายเลข1
09/07/2564

ดูข้อสอบเก่าทั้งหมด


ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com