ข้อสอบราชการ - งานราชการ

ราชการไทย.com

แหล่งรวมแนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย

และความรู้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ
ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย 50 ข้อ #ราชการไทย.com


ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  พร้อมเฉลย 50 ข้อ
สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีชื่อยอว่าอะไร
ก. สขร.
ข. สขม.
ค. สขก.
ง. สขช

ข้อสอบราชการ - งานราชการ