ข้อสอบราชการ - งานราชการ

 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินอย่างไร


การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินอย่างไร

คำตอบ

 เนื่องจากยังเป็นระยะแรกของการเริ่มปฏิบัติราชการ ผู้อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน จึงให้ประเมินองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป็นสัดส่วนคะแนน เท่ากัน คือ ร้อยละ ๕

ลงข้อมูลวันที่: 09/11/2565

การร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระทําผิดวินัย มีขั้นตอนการพิจารณาดําเนินการอย่างไรบ้าง


การพิจารณาดําเนินการในกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระทําผิดวินัย มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 คําตอบ

ตามหมวด ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นไว้กล่าวคือ

                ๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจหน้าที่ในการ พิจารณาว่าเรื่องที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชานั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ส่วนในการดําเนินการของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวสามารถ ดําเนินการได้ตามที่กําหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้

                               ๑.๑ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การ พิจารณาแล้ว ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทําการสืบสวนก็ได้

                               ๑.๒ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ก็ให้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการสืบสวนตามข้อ ๕ (๒) เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้จะดําเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้ดําเนินการ สืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้

ลงข้อมูลวันที่: 07/11/2565

งานลักษณะใดบ้างที่ไม่สามารถกําหนดเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการได้


งานลักษณะใดบ้างที่ไม่สามารถกําหนดเป็นกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการได้

คำตอบ

ลักษณะงานที่ไม่สามารถนํามากําหนดเป็นกรอบอัตรากำลัง เพื่อใช้จ้างพนักงานราชการได้ คือ ลักษณะงานที่กระทรวงการคลัง กําหนดให้ใช้การจ้างเหมาบริการเอกชน จํานวน 4 ประเภท ได้แก่


- งานรักษาความปลอดภัย
- งานทําความสะอาด
- งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
- และงานพาหนะ

ลงข้อมูลวันที่: 31/10/2565

เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้องดําเนินการอย่างไร


เมื่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้รับเรื่องร้องเรียนหรือตรวจพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะต้องดําเนินการอย่างไร


คําตอบ

 ต้องรายงานเรื่องร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงอันเป็นการกระทําความผิดวินัยไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นและเพื่อประโยชน์ของราชการ เช่น หากปล่อยให้ล่าช้าไปพยานหลักฐานจะถูกทําลาย หรือไม่อาจรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวได้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น อาจจะดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้

ลงข้อมูลวันที่: 28/10/2565

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ได้แก่ใครบ้าง


ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ใครบ้าง

คำตอบ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบาญ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาให้ได้รับค่าจ้างจากเงิน งบประมาณรายจ่าย

ลงข้อมูลวันที่: 25/10/2565

พนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร


การจ้างพนักงานราชการ มีระยะเวลาการจ้างอย่างไร และใช้เงินประเภทใดในการจ้าง
 

  ระบบพนักงานราชการ

เป็นระบบการจ้างที่ มีสัญญาจ้างตามระยะเวลา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของภารกิจ โดยระยะเวลาสูงสุดของแต่ละสัญญาไม่เกิน 4 ปี 

ทั้งนี้หากภารกิจยังจําเป็นต้องดําเนินการต่อเนื่องก็อาจมีการต่อสัญญาเป็นสัญญาที่ 2 หรือมากกว่านั้นก็ได้

เช่น หากภารกิจนั้นต้องปฏิบัติในช่วงเวลา 10 ปี ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานดีและผ่านการประเมินผลให้ต่อสัญญาได้ ก็อาจต่อสัญญาได้ถึง 3 สัญญา โดยอาจเป็นสัญญาละ 4 ปี จํานวน 2 สัญญา และสัญญา 2 ปี จํานวน 1 สัญญา สําหรับเงินงบประมาณของส่วนราชการในการจ้าง

พนักงานราชการดังกล่าวข้างต้น ใช้เงินงบประมาณประเภทงบบุคลากร

ลงข้อมูลวันที่: 22/10/2565

พนักงานราชการสามารถปรับเป็นข้าราชการได้หรือไม่


จะมีการปรับให้พนักงานราชการเป็นข้าราชการ หรือไม่อย่างไร

  ไม่มี 

เนื่องจากการบรรจุเป็นข้าราชการต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนกําหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้

ลงข้อมูลวันที่: 20/10/2565

พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการนั้น คือใคร


พนักงานราชการ คือ ผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามสัญญาจ้างด้วยงบบุคลากรและมีระยะเวลาจ้างสิ้นสุดแน่นอน โดยการจ้างพนักงานราชการจะต้องทําสัญญาจ้างกับส่วนราชการต้นสังกัด

ซึ่งสามารถจ้างได้ไม่เกิน 4 ปี

ในแต่ละสัญญา และสามารถต่อสัญญาได้ หากส่วนราชการมีความจําเป็น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการ โดยพนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม และที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด
 

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

พนักงานราชการ ในความหมายของ “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้


พนักงานราชการอยู่ในความหมายของ “เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 หรือไม่


คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อยู่ในความหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบดังกล่าว

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

มารู้จัก กองทุนประกันสังคม กันดีกว่า


กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายซึ่งไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้ง กรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตรชราภาพ และว่างงาน


ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1 คนขึ้นไป (มีอายุไม่ต่ำกว่า15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน) จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30วัน นับตั้งแต่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่ลูกจ้างเข้าทำงานเช่นกันขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน?

นายจ้าง

ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

นายจ้าง      

ที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

นายจ้างสามารถทำธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.sso.go.th

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

พนักงานราชการ กับ พนักงานจ้าง เหมือนกันหรือไม่


อยากทราบว่าพนักงานจ้าง กับพนักงานราชการเหมือนกันหรือไม่ 

พนักงานราชการ 

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทหนึ่ง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 โดยได้รับการจ้างงานตาม
สัญญาจ้าง

ส่วนพนักงานจ้าง 

เป็นพนักงานตามระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น ซึ่งมีระบบการบริหารงานบุคคลที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ใช้ระบบสัญญาจ้างสําหรับรายละเอียดอื่นๆ ต้องศึกษาจากระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

พนักงานราชการแตกต่างจากข้าราชการ และลูกจ้างประจํา อย่างไร


พนักงานราชการแตกต่างจากข้าราชการ และลูกจ้างประจํา อย่างไร 

พนักงานราชการ

จะสามารถไปสมัครสอบแข่งขันในส่วนของข้าราชการได้เลย หรือจะต้องออกจากการเป็นพนักงานราชการก่อน

ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา

อยู่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจึงต่างกัน เช่น ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําที่มีวุฒิอย่างเดียวกันกับพนักงานราชการ เมื่อบรรจุเข้ารับราชการจะได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าพนักงานราชการ 20% 

พนักงานราชการ

สามารถสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด โดยที่ยังไม่ต้องลาออกจากการเป็นพนักงานราชการ แต่จะต้องลาออก เมื่อได้รับการเลือกสรร 

และจะมีการทําสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

ส่วนราชการจะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งใดได้บ้าง


ส่วนราชการจะจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งใดได้บ้าง

สามารถจ้างพนักงานราชการในตําแหน่งที่ ส่วนราชการกําหนดได้ตามกลุ่ม
งาน ดังต่อไปนี้

 1) พนักงานราชการประเภททั่วไป ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

2) พนักงานราชการประเภทพิเศษ มี 1 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

ตัวอย่างตําแหน่งที่จะจ้างเป็นพนักงานราชการตามกลุ่มงานเทียบกับข้าราชการ


ขอให้ยกตัวอย่างตําแหน่งที่จะจ้างเป็ นพนักงานราชการตามกลุ่มงานเทียบกับข้าราชการปัจจุบัน

กลุ่มงานบริการ 

เช่น ตําแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ พี่เลี้ยงเด็ก 
พนักงานช่วยการพยาบาล 
พนักงานเขียนโฉนด
 ฯลฯ 

กลุ่มงานเทคนิค

เช่น นายท้ายเรือกลลํานํ้า 
ช่างเครื่องเรือ 
ช่างกษาปณ์ 
พนักงานขับเครื่องจักร 
นาฏศิลปิน 
ช่างประณีตศิลป์ 
ฯลฯ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นิติกร 
บุคลากร 
พนักงานคุมประพฤติ 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ฯลฯ 

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

เช่น นายแพทย์ 
สถาปนิก 
วิศวกร 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
พยาบาลวิชาชีพ 
นักกีฏวิทยารังสี 
ฯลฯ 


กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปแขนงต่าง ๆ 
นักบิน 
ฯลฯ 


กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

เช่น ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารโครงการ
 ฯลฯ

ลงข้อมูลวันที่: 19/10/2565

ที่ต้องทำถ้าซื้อของออนไลน์แล้ว โดนโกง เมื่อโอนเงินไปแล้ว


มีผู้ให้คำแนะนำว่า ถ้าซื้อของออนไลน์แล้ว โดนโกงโอนเงินไป ต่อมารู้ว่าถูกโกง 

วิธี เอาเงินคืนจากกระเป๋า คนที่โกงสิ่งที่ต้องทำ คือ


1. ไปโรงพัก แจ้งเจ้าพนักงานว่ามีการโกงโน่นนี่นั่น เอาสลิปการโอนเงิน ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ #อย่าลงบันทึกประจำวันเป็นอันขาด ให้แจ้งความ "ขอแจ้งความจับดำเนินคดี"

2. ขอถ่ายเอกสารใบแจ้งความเอกสารต้องมีสิ่งสำคัญ             

 1. เลขที่เอกสาร   
2.ตราครุฑด้วย

3. พอได้เอกสารแล้ว ให้ไปธนาคาร ของโจร ที่เราโอนเงินไป (สาขาไหนก็ได้ ที่ใกล้บ้านเรา) บอกเจ้าหน้าที่ว่า เราต้องการเงินคืน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเอาเอกสารมาให้กรอก ก็กรอกไปตามเจ้าที่บอก และอย่าลืมว่าระบุ

"ต้องการเงินคืน"

ทีนี้ จนท.เขาจะบอกว่า จะตรวจสอบแล้วแจ้งให้เราทราบ อาจนานหน่อย แต่โอกาส ได้เงินคืนมีสูง

แต่ที่สำคัญโจรคนนั้น จะไม่สามาถทำธุรกรรมการเงินใด้เลย แม้แต่ที่เดียว ทุกธนาคารจนกว่า จะเคลียร์กับเราก่อน หรือ เคลียร์กับธนาคารนั้นๆก่อน


เพราะนอกจะเป็นคดีกับเราแล้ว…ก็ยังเป็นคดีกับธนาคารด้วย #ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามไวมาก

ลงข้อมูลวันที่: 18/10/2565

ระเบียบการลาของข้าราชการแบ่งออกเป็น 11 ประเภท


เป็นข้าราชการจะลา ต้องรู้ระเบียบการลาของข้าราชการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้

1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การอาไปช่วยเหลือภิริยาที่คลอดบุตร
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบทหรือการอาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
9. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
10. การลาติดตามคู่สมรส
11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ขอบคุณสาระดีดีจากเพจ :ชุมชน อปท.

ลงข้อมูลวันที่: 18/10/2565