ข้อสอบราชการ - งานราชการ

 งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ/ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน


จป. (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน) มีกี่ระดับ


ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ 5 ระดับ คือ

   1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

   2) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

   3) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

   4) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

   5) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

จป.หัวหน้างาน หน้าที่ที่ต้องทำ มีอะไรบ้าง


จป.หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ "หัวหน้างาน" มีหน้าที่ดังนี้

                    - รายงานการประสบอันตรายต่อนายจ้าง และแจ้งจป.หรือหน่วยงานความปลอดภัย

                    - ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยๆ

                    - วิเคราะห์งานเพื่อค้นหาความเสี่ยงร่วมกับ จป.

                    - กำกับ ดูแลการใช้อุปกรณ์ PPE

                    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัย

                    - สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง

                    - ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย ร่วมกับ จป.และรายงานผลต่อนายจ้าง

                    - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นตามที่ จป.บริหารมอบหมาย

                    - ตรวจสอบสภาพการทำงานเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์

ลงข้อมูลวันที่: 16/12/2565

สวัสดิการแรงงาน ต้องสอดคล้องในเรื่องอะไรบ้าง


สวัสดิการแรงงาน ตามกฎหมาย และ การย้ายสถานประกอบกิจการ

- การดําเนินการโดยนายจ้าง สหภาพแรงงาน (ลูกจ้าง) หรือรัฐบาล

- มุ่งหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขทั้งกายและใจ

- มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต ไม่เฉพาะลูกจ้างเท่านั้น แต่รวมถึงครอบครัวของลูกจ้างด้วย

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน ให้กับลูกจ้าง


รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน

• สวัสดิการตามกฎหมาย เป็นสวัสดิการที่กฎหมายใช้บังคับเพื่อให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการที่จําเป็นพื้นฐานให้แก่ลูกจ้างที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบกิจการ

• สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน


ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการแรงงาน

- กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548
- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
- ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวัสดิการที่พักอาศัยสําหรับลูกจ้าง ประเภท
กิจการก่อสร้าง
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดสวัสดิการสําหรับสถานประกอบกิจการที่จัดที่พักอาศัยให้กับ ลูกจ้างในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
- ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

มาดูองค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงานมีอะไรบ้าง


องค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงาน

- ต้องมีบุคคคลสองฝ่าย คือ  นายจ้าง/ลูกจ้าง

- ฝ่ายหนึ่งตกลงทำงานให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประสงค์สิ่งตอบแทนที่เรียกว่า ค่าจ้าง

และ

- อีกฝ่ายหนึ่งตกลงให้ ค่าจ้าง ตอบแทนตลอดเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งทำงานให้

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

จ้างทำของ คืออะไรกันแน่


จ้างทำของ คืออะไรกันแน่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ้างแรงงาน

คือ สัญญา ซึ่งบุคคลหนึ่งที่เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"  ตกลงรับจะทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า

ผู้ว่าจ้าง

และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างให้บรรลุผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น (ป.พ.พ. มาตรา ๕๘๗)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ้างแรงงาน

ลงข้อมูลวันที่: 15/12/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ


ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 

 

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน


2. คุณสมบัติทั่วไป ขอบข่ายภารกิจของงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

(3) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

(4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติ

(5) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

(6) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

(8) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้น โทษมาแล้วเกินห้าปีหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

(13) ในวันทำสัญญาจ้าง ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมการประกาศ

ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 13/12/2565

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เปิดรับสมัครงาน


 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มกราคม 2566 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


รายละเอียด

ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี


ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก

(1) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

(2) ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันปิดรับสมัคร

2.2 เป็นผู้ซึ่งเกิดในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส

2.3 เป็นผู้เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา หรือ จังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

2.4 เป็นผู้เคยทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดปัตตานี จังหวัด ยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผู้นั้นเคยทำงานหรือทำงานอยู่ด้วย หรือ

2.5 เป็นผู้เคยศึกษาหรืออยู่ในระหว่างศึกษาในสถานศึกษาตาม (2.3) และเคย ทำงานหรืออยู่ในระหว่างการทำงานในจังหวัดตาม (2.4) รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี เลขที่ 12/6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ซอย 5 ตำบลสะบารัง อำเภอ เมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2566 ในวันและเวลา ราชการ และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.alro.go.th/pattani หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือก” ที่ปิด ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี และที่ปิดประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการรับสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้องและครบถ้วน


ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 13/12/2565

สาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 28 อัตรา
ผ่านออนไลน์ https://ylo.moph.go.th/webssj/ กดที่เมนู : สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ลงข้อมูลวันที่: 07/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครลูกจ้างประจำ 3 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ  3 อัตรา 

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

2. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3

จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2

จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ หรือทางอื่นโดยอนุโลมตามที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ocsb.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ประกาศผลสอบ.com

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลพนักงานจ้าง 12 อัตรา


ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา
รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
- อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 21,000 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยา เคมีต่างๆ
2. ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทาง ราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้
3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท
 

3. ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

4. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
 
ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก : หางานราชการ.net

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

กรุงเทพ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 - วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (จะต้องเป็น คุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
4) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
5) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)

จำนวน 2 อัตรา  
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาศึกษาศาสตร์ ทางภาษาอังกฤษ หรือกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)
2) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศเป็น อย่างดี และสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
4) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  http://rdpb.thaijobjob.com

รายเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ขอขอบคุณข่าวสารการสมัครงงาน :ประกาศผลสอบ.com
 

ลงข้อมูลวันที่: 06/12/2565

ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ


ความหมายของ ข้าราชการ = ข้า+ราชะ+การ

ข้า = ผู้รับใช้

ราชะ = พระราชา

การ = การงาน

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

หน้าที่ของข้าราชการ คือ อะไร


หน้าที่ของข้าราชการ คือ การบริการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นข้าราชการ และงานราชการมิใช่การปฏิบัติต่อประชาชนในลักษณะของผู้ที่มีอำนาจวาสนา ต้องปฏิบัติต่อผู้ที่ต่ำศักดิ์กว่า แต่ต้องเป็นไปในลักษณะของการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และ

ข้าราชการ คือ ผู้ให้บริการ

ลงข้อมูลวันที่: 02/12/2565

การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ ต่างๆ


การนับวันลาขอข้าราชการ พนักงานราชการ ตามระเบียบ วินัย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการในสายอาชีพของข้าราชการและพนักงานราชการ

- นับตามปีงบประมาณ (1 ต.ค. – 30 ก.ย. )

- นับวันลาต่อเนื่อง (รวมวันหยุดราชการระหว่างวันลาประเภทเดียวกันเป็นวันลาด้วย)

- นับเฉพาะวันทำการ มี 4 ประเภท

         - ลาป่วย

         - ลาพักผ่อน

         - ลากิจส่วนตัว

         - ลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

 - ถ้าถูกเรียกตัวกลับ การลาสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

 - ลาครึ่งเช้า / บ่าย นับเป็นลาครึ่งวัน

 - หน่วยงานอาจมีลาพิเศษได้ต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 - ลาแล้วจะยกเลิกวันลา ให้เสนอขอยกเลิกวันลาตามลำดับขั้น

ลงข้อมูลวันที่: 29/11/2565