ข้อสอบราชการ - Learn,Share
ข้อสอบราชการ - Learn,Share


แนวข้อสอบราชการพร้อมเฉลย


2034


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบวิชาชีพเฉพาะ วศ.บ.ไฟฟ้า พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาชีพเฉพาะ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ศูนย์รวมแนวข้อสอบราชการ พร้อมเฉลย รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ครอบคลุม ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย แจกฟรีข้อสอบท้องถิ่น |ข้อสอบตำรวจ |ข้อสอบครูผู้ช่วย |ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง  |ข้อสอบคอมพิวเตอร์  ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย |ข้อสอบครู กทม.  |ข้อสอบ กพ. |ข้อสอบครูสังคม |ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ |ข้อสอบคณิตศาสตร์  |ข้อสอบภาษาไทย |ข้อสอบอังกฤษ  |ข้อสอบพัฒนาชุมชน  |ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
3272


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
1328


ข้อสอบครูอาชีวะ
แนวข้อสอบ สอศ. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบถามตอบครูผู้ช่วย และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปี58
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน |ข้อสอบครูอาชีวะ รวมทั้ง |ข้อสอบใบขับขี่ และ |งานราชการ
 

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
911


ข้อสอบครูอาชีวะ
​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม ​64 พร้อมเฉลย​

​ข้อสอบ​ครู​ผู้ช่วย​อาชีวศึกษา​เตรียมสอบ​พฤษภาคม 25​64​
ข้อใดให้ความหมายของค าว่า “การประเมินตามสภาพจริง” (Authentic Assesment) ได้ถูกต้องที่สุด
 ก. จัดการเรียนการสอนและประเมินไปตามสภาพสถานการณ์จริงทุกหน่วยการเรียน
 ข. การที่ได้จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระใดจะต้องวัดและประเมินผลในเรื่องนั้นๆ
 ค. การวัดประเมินผลภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและคุณธรรมจริยธรรม
 ง. กระบวนการที่ได้จากการสังเกต การบันทึก การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
 สนับสนุนผู้เรียนแต่ละคนให้ประสบความส าเร็จในการเรียน * 

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
23/10/2563
| ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบพรบ.และกฏหมาย | ข้อสอบครูกทม. | ข้อสอบ กพ. | ข้อสอบครูสังคม | ข้อสอบธุรการและงานสารบรรณ | ข้อสอบครูคณิตศาสตร์ | ข้อสอบครูภาษาไทย | ข้อสอบอังกฤษ | ข้อสอบนักวิชาการ | ข้อสอบพัฒนาชุมชน | ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน | ข้อสอบครูอาชีวะ | ข้อสอบใบขับขี่ | ข้อสอบความรู้ทั่วไป | ข้อสอบกรมพัฒนาชุมชน | ข้อสอบพนักงานราชการ | ข้อสอบบัญชี / การเงิน | ข้อสอบไม่มีเฉลย | ข้อสอบครูกรณีพิเศษ | ข้อสอบปลัดอำเภอ | ข้อสอบ o-net | ข้อสอบการไฟฟ้า | ข้อสอบ ธกส. | ข้อสอบภาค ก ทุกตำแหน่ง | ข้อสอบท้องถิ่น 64 | ข้อสอบ กพ. 64 | ข้อสอบ กพ 65 | แนวข้อสอบตำรวจ 65
ติอต่อฝากงาน / แบ่งปันแนวข้อสอบ
แจกฟรีแนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน เพื่อค้นหาได้ง่าย
ติดต่อลงโฆษณา : ที่ EMAIL : iba881248@gmail.com